Lucy Lavish, painter, Internet exhibition

Entwining line to line, skin to skin we sink deeper within each other, so warm is the night as the sky pulses with a glow of hottest passion sent from the volcanoes and heaven we join my love…..

Hearts beating, leaping extending all passion within time we flicker as we flow ignited passion extending volcano’s so sky high, we explode., star dust forming… all angels calling… Hold me tighter my eighth wonder, my desire your jet black ink traces my thoughts…. I breathe you….

Uvlačeći se u liniju, od kože do kože, tonemo dublje jedno u drugo. Tako je topla noć kada nebo pulsira sjajem najtoplije strasti koja se šalje sa vulkana, i nebu se pridružujemo,  moja ljubavi… ..

Srca  se sudaraju, skačući, proširujući svu strast u vremenu dok  treperimo, dok lebdimo,   zapaljena  je strast koja se proteže vulkanom tako visoko, da eksplodiramo. Zvezda oblikuje prašinu … svi anđeli  zovu … Drži  čvršće moje osmo čudo, želja mi je da tvoj mlaz crnog mastila  prati moje misli…. Udišem te …

“We slide deeply within each other”. So divinely held we move… music envelops us, our timing, our bodies twisting entwining as scales are played… sublimely held, we merge, so smoothly as wings flying. So gently you speak, your music as black all euphonious sounds as velvet encases, races seeping into me… The stars as tuners peg us closer together, so tightly wound, tension streaks as we vibrate…. we glide, pull me closer, scale me higher as we love entwined within all fascination…. You are the music of my heart…

„Ulazimo duboko jedno u drugo“. Tako božanski zadržani,  krećemo se… muzika nas obuhvata, naše vreme, naša  tela koja se uvijaju isprepletena dok se igraju vage … uzvišeno držani, spajamo se, tako glatko kao kada lete krila. Tako nežno govoriš, tvoja muzika kao svi crni  eufoni zvuci poput baršunastih obloga, trkom u mene upada … Zvezde, kao  tjuneri, vezuju nas  bliže jedno drugome…. i dok smo  tako čvrsto namotani, napetost raste dok vibriramo…. mi klizimo, privuci  me bliže, uzdigni  me više dok se volimo isprepleteni u čitavoj fascinaciji…. Ti si muzika mog srca …

I wait so silently on edge of the night, catching stars, moon beams of constellations, the ocean sky calling… my mind is entranced entrenched within you, you are my sky heartbeat, . Our minds read, we echo as our pages meet… oh so deeply our hearts race faster, as music lifts us igniting… We fly entwined, wrapped within each other, caught within a world of our own…

Tako tiho čekam na ivici noći, hvatajući zvezde, mesečeve zrake sazvežđa, okeansko nebo koje zove … moj um je ukopan u tebi, ti si moj nebeski puls,. Naši umovi čitaju, odjekujemo kako se naše stranice susreću… tako duboko naša srca brže trče, dok nas muzika podiže do vatre… Letimo isprepleteni, umotani jedno u drugo, uhvaćeni u sopstvenom svetu…

My daring angel you are my pot of gold, my melted honey, I day dream of you swimming within my mind, Valentine entwined, twin flame surrounds, we shimmer… as underground fires burn, fine wine simmers… roses bloom, the ocean extends its arms to the moon. Lucifer all fire heating, laces love arrows within cupids bow soaring .. You are my roman candle, We drink Lucifer’s love laced potion…. Casanova’s ambrosia, we adore.

Dragi moj anđele, ti si moj zlatni lonac, moj rastopljeni med, sanjam da  plivaš u mojim mislima …     Valentine isprepleteni, blizanački plamen nas okružuje, treperimo dok podzemni požari gore, vinsko vino lupa… ruže cvetaju, okean širi ruke prema mjesecu. Lucifer svu vatru  zagreva , vezuje ljubavne strelice unutar kupidonovog lebdeceg  luka. Ti si moja rimska svijeća. Pijemo Luciferov napitak od mazge … Casanovinu  ambroziju obožavamo….

“Embracing as a knot of desire”.  The sun closes her eyes shadowing darkly, the lace of the moon’s lashes entwine… replacing our racing hearts within desire, the power, emotion so deeply black as our devotion, we adore… The richness, the fullness of the golden Minotaur night, our passion amplifies echoing richly oh so deeply…

„Zagrljaj kao čvor želje“. Sunce zatvara njene oči tamnim senčenjem, čipke mesečevih trepavica se isprepliću … zamenjujući naša trkačka srca u želji, moći, emociji tako duboko crnoj kao naša pobožnost, koju obožavamo … Bogatstvo, punoća zlatne Minotaurove noći … naša strast se pojačava odjekujući tako duboko…

The night sky dreams within my deepest imagination, My angel with the glow of the devils heart beat… your wings, your hood cocoon our thoughts we are endless breathless… we echo into each other, pull me closer within you… Your voice echoes… the horns of the night play so deeply infusing me my angel with the devils glow….. lean me further into you, pull me closer… cocoon me within your red hot glow…. Hold me closer….

Noćno nebo sanja u mojoj najdubljoj mašti, Moj anđeo sa sjajem đavolskog srca kuca … tvoja krila, tvoja čaura sa kapuljačom, naše misli … beskrajni smo, bez daha … odzvanjamo jedno u drugom, povlači me bliže sebi … tvoj glas odjekuje … rogovi noći igraju tako duboko ulivajući mi u mog anđela sa đavolskim sjajem … .. nagni me dublje u tebe, privuci me bliže … zakuvaj me u svom crvenom sjaju … Drži me bliže….

Lean me back deeply within the beat of your wings, the down of your arms my angel, my love… lie me within you…the night as warm as paradise the crest of the double moon shining…. starlight falling…. I swoon within you under the heart beat moon, passion stars deeply explode as desire kisses surround shining as flutes gently playing….. Our passion, the swoon of our love, becomes intensely opulent, more fragrant than the double moon margarita tequila burning… Within the amber moon I swoon, I adore your more…. .

Nasloni me duboko u ritam tvojih krila, u dubinu tvojih  ruku moj anđele, ljubavi moja … polozi me u sebe … noć je  topla kao raj, greben dvostrukog meseca  sija, a  svetlost  zvezda opada…. Zaljubih se u tebe pod mesečevim pulsom, zvezde strasti duboko eksplodiraju kao  zeljeni poljupci, blistavo okružujući  dok se flaute nežno igraju … …Naša strast, zaljubljenost u našu ljubav, postaje snažno raskošna, mirisnija od dvostrukog meseca, margarita, tekile koja gori…. Unutar ćilibarskog meseca, ja se zaljubljujem , Ja te obožavam sve više …

Lean me back deeply within the beat of your wings, the down of your arms my angel, my love… lie me within you…the night as warm as paradise the crest of the double moon shining…. starlight falling…. I swoon within you under the heart beat moon, passion stars deeply explode as desire kisses surround shining as flutes gently playing….. Our passion, the swoon of our love, becomes intensely opulent, more fragrant than the double moon margarita tequila burning… Within the amber moon I swoon, I adore your more…. .

Nasloni me duboko u ritam tvojih krila, u dubinu tvojih  ruku moj anđele, ljubavi moja … polozi me u sebe … noć je  topla kao raj, greben dvostrukog meseca  sija, a  svetlost  zvezda opada…. Zaljubih se u tebe pod mesečevim pulsom, zvezde strasti duboko eksplodiraju kao  zeljeni poljupci, blistavo okružujući  dok se flaute nežno igraju … …Naša strast, zaljubljenost u našu ljubav, postaje snažno raskošna, mirisnija od dvostrukog meseca, margarita, tekile koja gori…. Unutar ćilibarskog meseca, ja se zaljubljujem , Ja te obožavam sve više …

Embrace me higher, lift me, paste me within your arms, your body, I am melting within you. Venus spins her spell within your cape…igniting heightening all passion vibrating, cupid shoots arrows of lightening love enchanting, enhancing flowing within our lines, the movement of our bodies, so gently, intensely flowing amour dancing, our skin smouldering desires ablaze champagne rain rising. . Anchor me, my magician Zeus.

Zagrli me više, podigni me, zalijepi me u tvoje ruke, tvoje telo, ja se topim u tebi. Venera vrti svoju čaroliju unutar tvog ogrtača … zapalivši i povećavajući svu strast koja vibrira, Kupidon ispaljuje  svetlucave očaravajuće ljubavne strelice  i, pojačavajući protok unutar naših linija, kretanje naših tela, tako nežno… Intenzivno teče plešući  Amor,  naša koža tinjajući želi  žarki  plamen šampanjca koji se diže . Usidri me, moj magični  Zevse.

My breath slows within all time, we meet converging our bodies in unison… my angel.. my desire… we are captivated within each other….. as stardust vapour we dissolve, diffuse with such intense lava passion we surge flying as echoes of light held within the arms of the night. Shimmering echoing into each other….  a duet so alive…. sound barriers evaporate… our love our love hypnotises… I adore you… whisper more to me….

Moj dah se usporava u svim vremenima, mi  srećemo naša tela sjedinjena u skladu… moj anđele .. moja željo … zarobljeni smo jedno u drugom … .. kao para zvezdane prašine koju rastvaramo, razlivamo se  tako intenzivnom strašću lave,  da lebdimo leteći kao odjeci svetlosti zadržani u naručju noći. Trepereći, odjekujemo jedno u drugom … duet je tako živ,  zvučne barijere isparavaju… naša ljubav,   naša  ljubav hipnotiše… obožavam te… šapuci  mi jos više….

Text Lusy Lavish

Instagram profil

Lucy Lavich

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.